Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  mindful of somebody (something)
  quan tâm, chăm sóc tới, lưu ý tới
  mindful of one's family
  quan tâm đến gia đình

  * Các từ tương tự:
  mindfulness