Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  cảnh giác
  under the vigilant eye of the examiner
  dưới con mắt cảnh giác của vị giám khảo

  * Các từ tương tự:
  vigilante, vigilante gang, vigilantism, vigilantly