Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    thận trọng, cẩn thận

    * Các từ tương tự:
    cautiously, cautiousness