Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  khôn ngoan thận trọng
  that was a prudent decision
  ấy là một quyết định khôn ngoan thận trọng

  * Các từ tương tự:
  prudential, prudentially, prudently