Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  căn cơ
  a frugal house-keeper
  một người quản gia căn cơ
  thanh đạm
  a frugal existence
  cuộc sống thanh đạm
  a frugal meal of bread and cheese
  bữa ăn thanh đạm chỉ gồm có bánh và pho mát

  * Các từ tương tự:
  frugality, frugally