Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penurious /pi'njʊriəs/  /pi'nʊriəs/

  • Tính từ
    nghèo túng
    keo kiệt, bủn xỉn

    * Các từ tương tự:
    penuriously, penuriousness