Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    trang trí bằng vải hoa
    rẻ tiền
    hà tiện