Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

necessitous /ni'sesitəs/  

  • Tính từ
    nghèo túng, túng thiếu
    in necessitous circumstance
    trong hoàn cảnh túng thiếu