Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beggarly /'begəli/  

  • Tính từ
    nghèo khó xác xơ
    keo kiệt
    a beggarly wage
    đồng lương chết đói