Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impecunious /,impi'kju:njəs/  

  • Tính từ
    túng tiền

    * Các từ tương tự:
    impecuniously, impecuniousness