Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impecuniousness /,impi'kju:niəsnis/  

  • Danh từ
    cảnh túng tiền