Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

penniless /'penilis/  

  • Tính từ
    không có lấy một xu, nghèo kiết xác

    * Các từ tương tự:
    pennilessly, pennilessness