Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  miễn cưỡng, bất đắc dĩ
  grudging praise
  lời khen bất đắc dĩ

  * Các từ tương tự:
  grudgingly