Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    malice [toward somebody]
    tính hiểm độc, ác tâm
    she did it out of malice
    chị ta làm cái đó với lòng ác tâm