Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

malevolence /mə'levələns/  

  • Danh từ
    ác tâm