Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antipathy /æn'tipəθi/  

  • Danh từ
    sự ác cảm
    mối ác cảm