Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự ghen tỵ, sự đố kỵ
  the envy of somebody
  cái làm cho ai ghen tỵ
  tài năng nhiều mặt của cô ta là cái làm cho tất cả bạn bè của cô ghen tỵ
  he is the envy of the whole street
  anh ta là người mà cả phố ghen tỵ
  Động từ
  (envied)
  ghen tỵ, đố kỵ
  I envy you
  tôi ghen với anh
  tôi luôn luôn ghen tỵ với vận may của anh

  * Các từ tương tự:
  envyingly