Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  nọc độc (của rắn…)
  sự độc địa, sự nham hiểm
  her remarks about him were full of venom
  những nhận xét của cô ta về anh ta đầy nham hiểm

  * Các từ tương tự:
  venomed, venomization, venomosalivary, venomotor, venomous, venomously, venomousness