Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự thù hằn, sự thù ghét
    tôi không hiểu được sự thù ghét của nó đối với cha mẹ nó