Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aversion /ə'və:∫n/  /ə'vɜ:rʒn/

 • Danh từ
  cái mình ghét
  smoking is one of my pet aversion
  hút thuốc là một trong những cái tôi ghét nhất
  aversion to somebody (something)
  sự ghét lắm
  I've always had an aversion to getting up early
  tôi vốn rất ghét phải dậy sớm