Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự ghét, sự kinh tởm
    kinh tởm ai (cái gì)