Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự miễn cưỡng, sự bất đắc dĩ
    he made a great show of reluctance, but finally accepted our offer
    anh ta tỏ vẻ rất miễn cưỡng, nhưng cuối cùng đã chấp thuận lời đề nghị của chúng tôi