Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

antagonism /æn'tægənizəm/  

  • Danh từ
    sự đối kháng, sự đối địch
    you could sense the antagonism between them
    anh có thể cảm nhận sự đối địch giữa họ với nhau