Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  không ưa, ghét
  I like cats but dislike dogs
  mình thích mèo nhưng không ưa chó
  Danh từ
  (+ of, for) sự không ưa, sự ghét
  have a dislike of (fordogs
  không thích chó
  (thường số nhiều) điều mình không ưa, điều mình ghét
  mọi người chúng ta đều có cái ta ưa và cái ta không ưa
  take a dislike to somebody (something)
  ghét ai (điều gì)
  I don't know whybut I took a strong dislike to him as soon as I saw him
  tôi không biết vì sao, nhưng mới thấy nó tôi đã ghét quá đi thôi