Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  ghét
  I detest people that tell lies
  tôi ghét những kẻ nói dối
  detest having to get early
  ghét dậy sớm

  * Các từ tương tự:
  detestability, detestable, detestableness, detestably, detestation, detester