Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (không dùng ở thì tiếp diễn)
  despise his hypocrisy
  coi khinh thói đạo đức giả của hắn

  * Các từ tương tự:
  despiser