Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thái độ coi khinh
  a tone of disdain
  giọng coi khinh
  coi khinh ý kiến người khác
  Động từ
  khinh thị, coi khinh
  disdain an invitation
  coi khinh một lời mời
  không thèm
  hắn không thèm đi xem chiếu bóng

  * Các từ tương tự:
  disdainful, disdainfully, disdainfulness