Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    ghê, ghét, kinh tởm
    I loathe having to go to these conferences
    tôi rất ghét phải đi dự những hội nghị như thế