Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bác bỏ; hắt hủi
  người tình bị hắt hủi
  bác bỏ lời ngỏ ý giúp đỡ của ai

  * Các từ tương tự:
  spurner