Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự hắt hơi; cái hắt hơi
  she let out a loud sneeze
  chị ta hắt hơi một cái ra trò
  Động từ
  hắt hơi
  not to be sneezed at
  (khẩu ngữ, đùa) không thể xem khinh, đáng lắm
  a prize of £50 is not to be sneezed at
  một giải thưởng 50 bảng thì cũng đáng lắm chứ