Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ at)
  cười khinh bỉ, cười nhạo
  tôi phẫn uất về cái lối nó cười nhạo những cố gắng của chúng tôi
  Danh từ
  cái nhìn khinh bỉ, nụ cười khinh bỉ, câu nói khinh bỉ
  you can wipe that sneer off your face!
  anh hãy dẹp cái nụ cười khinh bỉ trên gương mặt của anh đi!

  * Các từ tương tự:
  sneerer, sneering, sneeringly