Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự coi khinh, sự coi thường, sự khinh bỉ
  đối với những kẻ tàn ác đến thế đối với trẻ em, tôi chỉ có thể có lòng khinh bỉ mà thôi
  (+ of, for) sự coi khinh, sự bất chấp
  he rushed forward in complete contempt of danger
  nó xông lên phía trước, hòan tòan coi thường nguy hiểm
  beneath contempt
  hòan tòan không đáng được coi trọng
  such conduct is beneath contempt
  xử sự như vậy hòan toàn không đáng coi trọng
  familiarity breeds contempt
  thân quá hóa nhờn

  * Các từ tương tự:
  contempt of court, contemptibility, contemptible, contemptibleness, contemptibly, contemptuous, contemptuously, contemptuousness