Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  chế nhạo, chế giễu
  họ chế nhạo diễn giả
  Danh từ
  lời chế nhạo, lời chế giễu

  * Các từ tương tự:
  jeerer, jeering, jeeringly