Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự chế nhạo, sự chế giễu
  he had to face the jeering of his classmates
  nó phải đương đầu với sự chế nhạo của các bạn cùng lớp của nó

  * Các từ tương tự:
  jeeringly