Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

obloquy /'ɒbləkwi/  

  • Danh từ
    sự ô danh; sự ô nhục