Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    coi thường, miệt thị
    flout the law
    coi thường luật pháp
    coi thường lời khuyên của ai