Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái nhìn chế nhạo
  câu nói nhạo
  Nội động từ
  cười khẩy, cười chế nhạo

  * Các từ tương tự:
  fleering