Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (+ against)
  báng bổ
  báng bổ Chúa

  * Các từ tương tự:
  blasphemer