Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (thuộc ngữ) thế tục; trần tục
  sacred and profane music
  thánh nhạc và nhạc thế tục
  profane literature
  văn học phi thánh kinh
  báng bổ
  a profane oath
  lời nguyền rủa báng bổ
  tục tĩu
  profane language
  lời nói tục tĩu
  Động từ
  báng bổ
  profane the name of God
  báng bổ danh Chúa
  xúc phạm
  hành động của nó xúc phạm thanh danh đất nước nó

  * Các từ tương tự:
  profanely, profaneness, profaner