Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  làm giảm giá trị, làm giảm phẩm chất
  anh làm giảm giá trị của mình bằng những lời nói dối như thế
  debase the currency
  làm giảm giá trị đồng tiền (bằng cách dùng kim loại ít có giá trị hơn để đúc tiền)

  * Các từ tương tự:
  Debased coinage, debasement, debaser