Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    demote somebody [from something] [to something]
    giáng cấp
    anh ta bị giáng cấp từ trung sĩ xuống hạ sĩ