Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bastardize /'bæstədaiz/  

  • Ngoại động từ
    tuyên bố là con hoang

    * Các từ tương tự:
    bastardize, bastardise