Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

depreciate /di'pri:∫ieit/  

 • Động từ
  giảm giá trị; sụt giá
  cổ phần ở công ty đã sụt giá
  gièm pha, che bai, đánh giá thấp
  don't depreciate what I have done
  đừng đánh giá thấp những gì tôi đã làm