Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

derogate /'derəgeit/  

  • (+ from)
    làm tổn hại đến, xúc phạm đến, phạm đến
    phạm đến thanh danh của ai