Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (decried) (+ as)
  chê bai, chỉ trích
  anh ta chê bai những cố gắng của cô, coi như là phí thì giờ vô ích

  * Các từ tương tự:
  decrypt, decryption