Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  gièm pha, chê bai
  disparage somebody's talents
  gièm pha tài năng của ai

  * Các từ tương tự:
  disparagement