Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    phê bình, phê phán, bình phẩm, chỉ trích

    * Các từ tương tự:
    criticize, criticise, criticizer