Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

censure /'sensə[r]/  

 • Động từ
  chỉ trích gay gắt, khiển trách
  Danh từ
  sự chỉ trích gay gắt, sự khiển trách

  * Các từ tương tự:
  censurer