Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  định mức
  assess somebody's taxes
  định mức thuế của ai
  định giá
  nhờ một người định giá ngôi nhà
  đánh giá
  tôi đánh giá cơ may của anh hết sức thấp

  * Các từ tương tự:
  assessable, Assessable Income or profit, Assessable profit, assessment, assessor, assessorial