Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Lợi nhuận chịu thuế